مراحل ساخت باربیکیو سفارشی

1- اندازه گیری حدودی و اعلام تجهیزات مورد نظر مشتری
2-اعلام قیمت پروژه بر اساس طرح
3-واریز نیمی از مبلغ پروژه
4-ابعاد برداری و متره کردن دقیق
5-اندازه گیری فشار گاز منطقه با گیج فشار سنج
6-کشیدن نقشه دو بعدی دستگاه
7-طراحی سه بعدی در صورت تمایل مشتری به دیدن طرح قبل از ساخت
8-ساخت دستگاه عینا مطابق ابعاد، تجهیزات و طرح مورد نظر
9-تسویه حساب کامل دستگاه
10-ارسال ، نصب و اتمام پروژه